Kategória id: 0xxx
Kategória Názov:

JKS 551

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
528 528-530 zborove spevy JKS Edit
529 528-530 zborove spevy JKS Edit
530 528-530 zborove spevy JKS Edit
36 A včera zvečera z nebeského dvora JKS Edit
124 Ach, beda mne nešťastnému JKS Edit
126 Ach, čo som to len urobil JKS Edit
127 Ach, ja Matka zarmútená JKS Edit
128 Ach, jak všetko stvorenie JKS Edit
129 Ach, kríž svätý JKS Edit
261 Ach, láska preveľká JKS Edit
130 Ach, mňa Matku v tejto chvíli JKS Edit
131 Ach, poďte, kresťania JKS Edit
132 Ach, prečo si, zlosť JKS Edit
134 Ach, som zarmútený JKS Edit
262 Ach, vitaj, vitaj nám JKS Edit
504 Ajhľa, skvie sa oltár Pána slávy JKS Edit
42 Aké to svetlo odrazu JKS Edit
45 Aký je to svit JKS Edit
193 Aleluja, radujme sa JKS Edit
309 Alma Redemptoris Mater JKS Edit
10 Anjel Gabriel JKS Edit
35 Anjel Pána pastierom oznamuje JKS Edit
2 Anjel Pána zvestoval Panne Márii JKS Edit
3 Anjel z neba v rúchu jasnom JKS Edit
330 Anjelským pozdravením zvon sa ozýva JKS Edit
329 Anna si ťa vyprosila JKS Edit
532 Asperges me JKS Edit
331 Bez prestania nám žiari JKS Edit
545 Blíž k tebe, Bože môj JKS Edit
521 Blíž k tebe, Bože môj JKS Edit
490 Boh pre naše zlosti JKS Edit
38 Boh sa nám teraz narodil JKS Edit
491 Boh sila je moja JKS Edit
509 Boh ti tento život dal JKS Edit
423 Boha svojho vzývam JKS Edit
461 Bože náš, ty trojjediný JKS Edit
524 Bože, čos ráčil slovenskému rodu JKS Edit
507 Bože, ktorý stav manželský JKS Edit
4 Bože, ku tebe JKS Edit
237 Bože, plný láskavosti JKS Edit
238 Bože, svetov mocný Pane JKS Edit
239 Bože, tvojej velebnosti JKS Edit
492 Bože, verím, Bože, dúfam JKS Edit
316 Bože, všetko stvorenie JKS Edit
462 Bože, vyslyš prosby naše JKS Edit
5 Buď Mária pozdravená JKS Edit
263 Buď vždy pozdravená JKS Edit
264 Buď vždy pozdravené JKS Edit
37 Buďme všetci potešení JKS Edit
430 Buďte zvelebení a večne slávení JKS Edit
39 Búvaj, Dieťa krásne JKS Edit
332 Celá krásna si, Mária JKS Edit
445 Celým svetom sa pieseň šíri JKS Edit
452 Cirkev svätá citom radosti dnes plesá JKS Edit
265 Ctím teba pobožne JKS Edit
40 Čas radosti, veselosti JKS Edit
135 Často drahé rany sväté JKS Edit
401 Často ja spomínam teba, Mária JKS Edit
397 Čo dnes tak milo zaváňa JKS Edit
121 Čo trpieť má Spasiteľ náš JKS Edit
136 Čuj hlas môj, hriešniku JKS Edit
137 Čuj, svet, nebo, celá zem JKS Edit
481 Daj nám lásku k svojmu Slovu JKS Edit
266 Daj nám sväté požehnanie JKS Edit
102 Ďakujeme, Ochranca náš JKS Edit
227 Daruj, ó, Ježiš JKS Edit
6 Dennica už vyšla JKS Edit
41 Dieťatko sa nám dnes zrodilo JKS Edit
46 Dieťatko spanilé JKS Edit
240 Dietky srdca nevinného JKS Edit
7 Dnes Panna je pozdravená JKS Edit
43 Dnes sa Kristus narodil JKS Edit
47 Dnes sa stalo, prihodilo JKS Edit
48 Dnešný deň sa radujme JKS Edit
51 Do hory, do lesa JKS Edit
52 Do mesta Betlema pospiechajme JKS Edit
49 Dobrá novina JKS Edit
50 Dobrý pastier sa narodil JKS Edit
187 Dokonané je! Smrť plesá JKS Edit
218 Duch Svätý sa dnes zjavuje JKS Edit
505 Duch Svätý, náš Tešiteľ JKS Edit
217 Duchu Svätý, príď z neba JKS Edit
431 Duša kresťanská, zvelebuj Boha JKS Edit
303 Duša Kristova, posväť ma JKS Edit
8 Duša moja, celou silou JKS Edit
538 Ecce Sacérdos magnus JKS Edit
110 Herodes, kráľu ukrutný JKS Edit
109 Hľa, aká to hviezda krásna JKS Edit
11 Hľa, anjel Pána vznešený JKS Edit
417 Hľa, otvára sa brána nebies JKS Edit
12 Hľa, Panna je pozdravená JKS Edit
138 Hľa, v žiali srdca hriešneho JKS Edit
457 Hľa, vyznávač Pána Krista JKS Edit
54 Hľa, zástup zboru anjelského JKS Edit
212 Hľa, žiarou skvie sa JKS Edit
241 Hlboko sa ti klaniame JKS Edit
333 Hor sa, srdcia maloverné JKS Edit
334 Horí naša láska JKS Edit
511 Hospodin mojím Pastierom sám bude JKS Edit
527 Hospodine, vyslyš nás JKS Edit
267 Hostiu vítajme JKS Edit
269 Chváľ, Sione, Spasiteľa JKS Edit
268 Chvála tebe, ó, Bože JKS Edit
515 Chváľme vždy Pán JKS Edit
139 Iní Krista opustili JKS Edit
335 Ja som si vyvolil silno, iste JKS Edit
437 Ja som si vyvolil za ochranu JKS Edit
55 Jak veľká to milosť bola JKS Edit
398 Jar už prišla, krásne kvety JKS Edit
506 Jeruzalem, kraj nebeský JKS Edit
133 Jezu Kriste, Pane milý JKS Edit
182 Ježiš Kristus slávne vchádza JKS Edit
482 Ježiš Kristus, buď pochválen JKS Edit
194 Ježiš Kristus, Spasiteľ náš JKS Edit
114 Ježiš sladký, dušiam hosť JKS Edit
300 Ježiš, Ježiš, príď ku mne JKS Edit
501 Ježiš, Mária i Jozef JKS Edit
140 Ježišu, buď uctený JKS Edit
115 Ježišu, Ježišu JKS Edit
498 Ježišu, Kráľu neba i zeme JKS Edit
486 Ježišu, Syn Boha živého JKS Edit
116 Ježišu, vznešená zbožnosti JKS Edit
337 K Márii voláme JKS Edit
544 K nebesiam dnes zaleť pieseň JKS Edit
244 K stolu božej láskavosti JKS Edit
419 K tebe prichádzame JKS Edit
410 K tebe, Matka ružencová JKS Edit
487 K tebe, Otče, dnes voláme JKS Edit
185 K večeri sa zbližujte JKS Edit
141 Každá rana Krista Pán JKS Edit
463 Každý človek umrieť musí JKS Edit
117 Kde je Ježiš, moja žiadosť JKS Edit
119 Kde si, môj premilý JKS Edit
56 Kde si, náš Mesiáš JKS Edit
118 Kdes moje spasenie JKS Edit
142 Keď Ježiša nevinného JKS Edit
57 Keď Mária plačúcemu JKS Edit
270 Klaniam sa ti vrúcne JKS Edit
242 Klaniame sa tebe, Bože JKS Edit
318 Klaniame sa tebe, živý Chlebe JKS Edit
183 Kráľ neba, zeme JKS Edit
339 Kráľovná nebeská, Matka milosti JKS Edit
340 Kráľovná nebeská, ozdoba anjelská! JKS Edit
338 Kráľovná, buď pozdravená JKS Edit
435 Kresťan, rád na Skalku putuj JKS Edit
148 Kresťania, nariekajte JKS Edit
179 Kresťania, sem pospiechajte JKS Edit
243 Kresťania, sem spiechajte JKS Edit
184 Kriste, Kráľu, tebe znejú JKS Edit
272 Kriste, zo srdca celého JKS Edit
195 Kristus celý zranený JKS Edit
214 Kristus Pán na nebo vstúpil JKS Edit
143 Kristus, príklad pokory JKS Edit
271 Ktorý na oltári pod spôsobom chleba JKS Edit
144 Ktorýs' za nás trpel JKS Edit
146 Ku krížu svätému poď JKS Edit
517 Ku tebe, Pane, voláme JKS Edit
399 Kvetinky májové, Márii sa kloňte JKS Edit
341 Kvetom si, ó, Matka Božia JKS Edit
58 Kyrie eleison, Pána Krista JKS Edit
59 Kyrie eleison, vítaj JKS Edit
196 Kyrie, Pán Boh všemohúci JKS Edit
61 Láska volá ma na cestu JKS Edit
273 Lásky plní Serafíni JKS Edit
503 Lásky svätej ohnisko JKS Edit
219 Leť, prosba naša JKS Edit
540 Libera me, Domine JKS Edit
307 Litanie loretanske JKS Edit
304 Litanie o najsvetejšiom mene ježišovom JKS Edit
305 Litanie o najsvetejšom srdci ježišovom JKS Edit
537 Litanie o všetkých svätých JKS Edit
336 Lurdská hviezda prekrásna JKS Edit
516 Ľútostivý Bože JKS Edit
542 Magnificat anima mea Dominum JKS Edit
343 Mária najčistejšia, Kráľovná najmocnejši JKS Edit
147 Mária pod krížom stála JKS Edit
342 Mária, buď pochválená JKS Edit
145 Mária, Matka bolestná JKS Edit
464 Mária, Matka milosti JKS Edit
323 Mária, Matka milosti, hľaď na nás z nebies výsosti JKS Edit
344 Mária, ochrana JKS Edit
465 Matička Kristova JKS Edit
400 Matička Kristova, Kráľovná neba JKS Edit
345 Matka lásky a milosti JKS Edit
346 Matka milá, Matka svätá JKS Edit
348 Matka milá, v svete toho JKS Edit
349 Matka Pána Krista JKS Edit
150 Matka plače, ruky spína JKS Edit
347 Matka presvätá, láskou bohatá JKS Edit
466 Milosrdný Pane JKS Edit
350 Milosťou božou zdobená JKS Edit
151 Mizerere, mizerere JKS Edit
13 Moc Božia divná JKS Edit
103 Mocný je Boh náš, Riaditeľ JKS Edit
152 Môj milý Ježišu JKS Edit
456 Mučeníkov čnosti, vo viere stálosti JKS Edit
14 Múdrosť a sila božia JKS Edit
153 Múdrosť Otca večného JKS Edit
245 My klaniame sa tebe JKS Edit
455 My zo srdca povďačného JKS Edit
320 Na kolená padám JKS Edit
274 Na kolená padáme JKS Edit
221 Najsvätejšia Trojica, jeden Bože JKS Edit
154 Narieka žalostne, Matička bolesti JKS Edit
100 Narodený Jezu Kriste JKS Edit
44 Narodil sa Kristus Pán JKS Edit
63 Narodil sa Kristus v Betleme JKS Edit
101 Narodil sa nám v Betleheme Kráľ JKS Edit
62 Narodil sa Spasiteľ JKS Edit
351 Nebeská Pani, Štít, čo nás chráni JKS Edit
224 Nebeské Slovo JKS Edit
426 Nebies krásna ľalia JKS Edit
228 Nebo i zem, vyhlasujte JKS Edit
327 Nech je zvelebený Boh JKS Edit
324 Neopusť nás nikdy Ježišu najsladší JKS Edit
352 Neopúšťaj nás JKS Edit
275 Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo JKS Edit
15 Nes, Gabrielu JKS Edit
53 Nesiem vám noviny, počúvajte! JKS Edit
149 Nevinnosť premilá JKS Edit
106 Nový rok beží JKS Edit
191 O tajomstvách umučenia nášho Spasiteľa JKS Edit
467 Ó, Bože a Otče dobrotivý JKS Edit
512 Ó, Bože milosti, lásky zdroj JKS Edit
246 Ó, Bože na výsosti JKS Edit
547 Ó, Bože, darca darov JKS Edit
222 Ó, Bože, Otče JKS Edit
276 Ó, Bože, Pane JKS Edit
443 Ó, boží anjel, strážca môj JKS Edit
353 Ó, čisté Srdce Márie JKS Edit
60 Ó, divadlo krásne JKS Edit
180 Ó, hlava ubolená JKS Edit
156 Ó, hriešnici prešťastliví JKS Edit
66 Ó, chýr preblahý JKS Edit
155 Ó, Ježišu môj zranený JKS Edit
247 Ó, Ježišu náš najmilší JKS Edit
105 Ó, Ježišu, buď k pomoci JKS Edit
120 Ó, Ježišu, môj priateľu JKS Edit
277 Ó, Ježišu, ty chlieb živý JKS Edit
433 Ó, krásne svetlá otčiny JKS Edit
499 Ó, Kriste, veľký Kráľu náš JKS Edit
278 Ó, láska, nádej, spása JKS Edit
513 Ó, láskavý môj Bože JKS Edit
188 Ó, ľude môj JKS Edit
394 Ó, Mária bolestivá JKS Edit
470 Ó, Mária, ctná ľalia JKS Edit
411 Ó, Mária, Kráľovná ružencová JKS Edit
412 Ó, Mária, lásky zdroj JKS Edit
360 Ó, Mária, Mať premilá JKS Edit
354 Ó, Mária, Panna čistá JKS Edit
356 Ó, Mária, Panna krásna JKS Edit
357 Ó, Mária, pozri na mňa JKS Edit
358 Ó, Mária, prespevuje JKS Edit
359 Ó, Mária, Prímluvnica naša JKS Edit
279 Ó, milí kresťania JKS Edit
157 Ó, môj Bože láskavý JKS Edit
495 Ó, najvyšší Otče z neba JKS Edit
302 Ó, Pane, nie som hodný JKS Edit
519 Ó, pastier náš roztomilý JKS Edit
225 Ó, Pôvodca nášho blaha JKS Edit
500 Ó, predrahá duše mojej cena JKS Edit
1 Ó, prekrásna Hviezda ranná JKS Edit
440 Ó, prekrásna ty ľalia JKS Edit
159 Ó, preveľká milosť Syna Božieho JKS Edit
478 Ó, skloň sa, Bože, k prosbám JKS Edit
198 Ó, slávny deň s Kristom víťazom JKS Edit
306 Ó, Spasiteľ všetkých ľudí JKS Edit
168 Ó, srdce kamenné JKS Edit
230 Ó, Srdce, poklad nebeský JKS Edit
428 Ó, svätý a spanilý JKS Edit
449 Ó, šťastní boží sluhovia JKS Edit
220 Ó, Trojica najsvätejšia JKS Edit
248 Ó, trojjediný Bože JKS Edit
355 Ó, ty prekrásna JKS Edit
280 Ó, vitaj, Ježišu, ty chlieb živý! JKS Edit
161 Ó, zármutku, srdca smútku JKS Edit
508 Obeť konať tebe, Bože JKS Edit
460 Obeť svätú ti dávame JKS Edit
209 Obeť svoju veľkonočnú oslavujme JKS Edit
16 Oblaky z neba nech JKS Edit
64 Od nás dávno túžený JKS Edit
468 Odpočinku večného daj JKS Edit
469 Odpočinutie večné daj dušiam, ó, Pane JKS Edit
236 Omša sa už začína JKS Edit
158 Omša svätá, obeť zmierna, čistá JKS Edit
395 Oplakáva Mária Syna premilého JKS Edit
422 Oslávený mučeník náš JKS Edit
432 Oslavujme hviezdy jasné JKS Edit
229 Oslavujme najsvätejšie Srdce Ježišovo JKS Edit
451 Oslavujme slávne činy svätej panny Kataríny JKS Edit
497 Otče náš nebesk JKS Edit
496 Otče náš nebeský, k tebe voláme JKS Edit
493 Otče náš, čo v nadhviezdnatej výši JKS Edit
17 Otec nebeský z preveľkej lásky JKS Edit
514 Pán Boh náš nebeský JKS Edit
122 Pán Boh, ktorý všetko stvoril JKS Edit
104 Pán časov, Bože milý JKS Edit
192 Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych JKS Edit
18 Pán, Boh všemohúci JKS Edit
197 Pane mocný, Pane večný JKS Edit
471 Pane, do chrámu tvojho JKS Edit
472 Pane, Ježišu Kriste JKS Edit
537 Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa JKS Edit
536 Pange lingua gloriosi JKS Edit
362 Pani anjelská, Ruža nebies krásna JKS Edit
67 Panna čistá dnes Ježiša Krista JKS Edit
363 Panna čistá, Matka Krista JKS Edit
328 Panna preslávna JKS Edit
364 Panna vznešená, slnkom odená JKS Edit
369 Panna, teba uctievame JKS Edit
65 Pásli ovce valasi pri betlemskom salaši JKS Edit
520 Pastier duší nový prichodí JKS Edit
68 Pastieri, pastieri, hore vstaňte JKS Edit
163 Plačte, ó, anjeli JKS Edit
69 Plesá Matka Božia sladká JKS Edit
70 Plesá svet, že ten čas už dožil JKS Edit
199 Plesaj, všetko stvorenie JKS Edit
71 Plesajte, kresťania JKS Edit
292 Po pozdvihovaní velebíme, Kriste, teba JKS Edit
19 Po zlom páde človeka hriešneho JKS Edit
488 Počuj prosby naše, milostivý Bože JKS Edit
72 Počujte radosť utešenú JKS Edit
402 Počul som krásny hlas JKS Edit
403 Počúvajte vrúcny hlas JKS Edit
73 Počúvajte, kresťania JKS Edit
365 Pod tvoj plášť sa utiekame JKS Edit
160 Poďakujme Kristu Pánu JKS Edit
249 Poďte, duše, s radosťou JKS Edit
250 Poďte, obnovme obetu JKS Edit
162 Poďteže, hriešnici JKS Edit
479 Pochválené nech je vždycky najsladšie JKS Edit
260 Pokľakni na kolená JKS Edit
74 Ponáhľajme, pastuškovia, k Betlemu JKS Edit
216 Poprosme Ducha Svätého JKS Edit
9 Poslaný je anjel JKS Edit
75 Pospešte sem, pastuškovia JKS Edit
165 Pováž, ó, človeče JKS Edit
76 Povedzte nám, pastierovia JKS Edit
78 Povstaňte v rýchlosti JKS Edit
502 Pozdravená buď úctivo JKS Edit
366 Pozdravená buď, Mária JKS Edit
361 Pozdravená buď, Matička JKS Edit
281 Pozdravená buď, Sviatosť Oltárna JKS Edit
396 Pozdravujeme ťa, Patrónka Slovenska JKS Edit
231 Pozdravujme Božské Srdce JKS Edit
190 Pozri, biedny, ó, človeče JKS Edit
325 Požehnaj nás z vysokosti, Bože JKS Edit
413 Pôjdem v tejto chvíli šťastnej JKS Edit
164 Pôjdem, pôjdem, hľadať budem JKS Edit
215 Pôvod blaha duševného JKS Edit
186 Prápor Kráľa slávne veje JKS Edit
251 Pred oltárom tu kľakáme JKS Edit
79 Pred tebou sa klaniame JKS Edit
282 Pred tebou, Ježišu, padám na zem JKS Edit
252 Pred trón lásky tvojej, Bože JKS Edit
167 Pred trón tvoj, ó, Kriste JKS Edit
372 Pred vekmi zvolená JKS Edit
367 Predivne spanilá,Matička JKS Edit
427 Prekrásny viery kvet JKS Edit
368 Preslávna panien Ochrana JKS Edit
166 Presväté znamenie JKS Edit
223 Pri tejto slávnosti s vrúcnosťou plesajme JKS Edit
200 Priblížil sa deň radosti JKS Edit
480 Príď, ó, Bože, Duchu Svätý JKS Edit
301 Príď, ó, Pane milý JKS Edit
28 Príde Kristus, Spasiteľ náš JKS Edit
20 Príďže, náš milý Spasiteľ JKS Edit
408 Prijmi, Matka, venie JKS Edit
408 Prijmi, Matka, veniec 2 JKS Edit
408 Prijmi, Matka, veniec 3 JKS Edit
485 Prísny Sudca nás hriešnikov JKS Edit
125 Pristúp, pristúp sem, hriešniku JKS Edit
77 Prišiel ten čas veselý JKS Edit
321 Prosíme ťa, zmiluj sa JKS Edit
473 Ráč ľahké odpočívanie JKS Edit
253 Ráč nás, Pane JKS Edit
454 Radosťou dnes Cirkev spieva JKS Edit
370 Radosťou je moje srdce celé naplnené JKS Edit
283 Radosťou oplývam JKS Edit
201 Raduj sa, Cirkev Kristova JKS Edit
371 Raduj sa, Kráľovná nebeská JKS Edit
312 Raduj sa, nebies Kráľovná JKS Edit
203 Radujme sa všetci zbožne JKS Edit
284 Radujme sa, ó, kresťania JKS Edit
202 Radujte sa, ó, kresťania JKS Edit
29 Radujže sa, Panna slávna JKS Edit
373 Ranná Hviezda jasná JKS Edit
313 Regina coeli, laetare JKS Edit
539 Requiem aeternam dona eis, Domine JKS Edit
439 Róchus, vzor obetavosti JKS Edit
535 Rorate coeli de super JKS Edit
21 Roste, nebesá, z výsosti JKS Edit
169 Rozjímajme s pokornosťou JKS Edit
181 Rozjímať o umučení do chrámu sa zoberme JKS Edit
420 Rozliehaj sa tvoja sláva JKS Edit
170 Rozmýšľajme dnes v svätom rozjímaní JKS Edit
374 Ruža duchovná, svätých Kráľovná JKS Edit
414 Ruža rajská spanilá JKS Edit
173 S pobožnosťou oslavujme Ježišove bolesti JKS Edit
375 Salve, Regina JKS Edit
315 Salve, Regina JKS Edit
81 Sem pospešte, nemeškajte JKS Edit
232 Sem srdce k Srdcu dones JKS Edit
171 Sem, dcéra sionská JKS Edit
80 Sem, pastieri, pospiechajte JKS Edit
82 Sem, sem, Dieťatko JKS Edit
308 Slávna Matka Spasiteľa JKS Edit
310 Slávna Matka Spasiteľa JKS Edit
376 Slávna si, Kráľovná JKS Edit
377 Slávne meno Márie v srdciach našich nech žije JKS Edit
285 Slovu nekonečnému JKS Edit
178 Smutná doba pôstna JKS Edit
86 Spasiteľ sveta zrodil sa JKS Edit
84 Spievaj a jasaj, zem JKS Edit
415 Spievajme Márii radostnú pieseň JKS Edit
436 Spievajme o krajanoch JKS Edit
204 Spoločne sa dnes radujme JKS Edit
438 Spôsobom podivným zjavil Pán Boh JKS Edit
378 Srdce pravde poddávaj a poklonu vzdávaj JKS Edit
326 Srdce predrahé, žehnaj, pomôž nám JKS Edit
174 Srdce puká od žalosti JKS Edit
172 Stála Matka bolestivá JKS Edit
404 Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme JKS Edit
379 Svätá Mária! - Oroduj za nás! JKS Edit
255 Svätú obeť začíname JKS Edit
418 Svätý Blažej, div múdrosti JKS Edit
448 Svätý boží Vendelín JKS Edit
429 Svätý Peter, svätý Pavol JKS Edit
123 Svätý pôst sa započína JKS Edit
425 Svätý Urban, teba my vrúcne žiadame JKS Edit
441 Svätý Václave, vojvoda českej zeme JKS Edit
421 Svätý Vojtech, patrón náš JKS Edit
322 Svätý, svätý, svätý JKS Edit
85 Svetlo svetu dnes nastalo JKS Edit
317 Sviatosť tela ... Ctíme túto JKS Edit
34 Syn Boží sa nám narodil JKS Edit
474 Ta, kde naši bratia sú JKS Edit
541 Te Deum laudamus JKS Edit
424 Teba oslavuje JKS Edit
525 Teba, Bože, chválime JKS Edit
526 Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme JKS Edit
380 Teba, Matka, chválime JKS Edit
90 Tebe sa tu klaniame JKS Edit
288 Tebe žijem, Ježiš môj JKS Edit
290 Telo Krista a krv svätá JKS Edit
2006 Tí, čo sú smädní JKS Edit
405 Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú JKS Edit
484 Tiekla voda z pravej strany JKS Edit
88 Tichá noc, svätá noc! JKS Edit
381 Tisíc ráz buď nami ctená JKS Edit
382 Tisíc ráz buď pozdravená JKS Edit
233 Tisíc ráz buď pozdravené JKS Edit
383 Tisíc ráz pozdravujeme teba JKS Edit
434 Tisíc rokov preletelo nad národom JKS Edit
111 Traja králi uzreli hviezdu JKS Edit
112 Traja slávni králi JKS Edit
205 Tretieho dňa vstal, Stvoriteľ JKS Edit
113 Tri zázraky sa dnes stali JKS Edit
256 Tu skrúšení v prach padáme JKS Edit
444 Tvoje meno z povďačnosti JKS Edit
175 Tvoje muky ospevujem JKS Edit
458 Ty koruna panien čistá JKS Edit
257 Ty si, Pane JKS Edit
409 Tys Matka Božia odveká JKS Edit
409 Tys Matka Božia odveká 2 JKS Edit
409 Tys Matka Božia odveká 3 JKS Edit
23 Tys, Panna plná JKS Edit
176 Umučenie drahého Pána Jezu Krista JKS Edit
189 Umučený Kristus Pán JKS Edit
206 Utešený nám deň nastal JKS Edit
89 Už Slnko z hviezdy vyšlo JKS Edit
177 Už som dosť pracoval JKS Edit
22 Už z neba posol schádza JKS Edit
442 V deň slávny vitaj v našich srdciach JKS Edit
207 V deň vzkriesenia Jezu Krista JKS Edit
386 V každú chvíľu JKS Edit
523 V sedmobrežnom kruhu Ríma JKS Edit
25 V spôsobe chleba, veríme JKS Edit
522 V srdci Ríma, staroslávnom JKS Edit
26 V temnosti Otcovia JKS Edit
476 V ten deň hnevu jednou chvíľou JKS Edit
27 V žiare prejasnej, Gabriel JKS Edit
87 Vec predivná, neslýchaná JKS Edit
446 Večnou slávou venčený tam medzi svätými JKS Edit
226 Večný náš Kráľ a Najvyšší JKS Edit
291 Velebme, kresťania, Boha najvyššieho JKS Edit
293 Veľkú milosť udeľuješ JKS Edit
518 Veľký kňaz k nám dnes prichádza JKS Edit
510 Veľmi milujem ťa, Bože JKS Edit
534 Veni Sancte Spiritus JKS Edit
543 VENI, Creator Spiritus JKS Edit
107 Veseľ sa ľudské stvorenie JKS Edit
385 Veseľ sa, nebies Kráľovná JKS Edit
24 Veselo spievajme JKS Edit
91 Veselosť veľká sa svetu zjavila JKS Edit
93 Veselým hlasom spievajme JKS Edit
533 Vidi aquam JKS Edit
384 Vitaj, Kráľovná nebeská JKS Edit
295 Vitaj, milý Jezu Kriste JKS Edit
296 Vitaj, najsvätejšie Božie Telo JKS Edit
92 Vitaj, náš Ježiško narodený JKS Edit
83 Vitaj, ó, Ježiško JKS Edit
298 Vitaj, spása duší, Bože živý JKS Edit
407 Vitaj, tisíc ráz vitaj, ó, Mária JKS Edit
96 Vítame ťa, sväté Dieťa JKS Edit
208 Víťaz Kristus z mŕtvych vstáva JKS Edit
95 Vstávajte, pastieri, berte sa hor JKS Edit
94 Vstávajte, pastieri, preveľkú veselosť zvestujem JKS Edit
213 Vstúpil Kristus Pán do neba JKS Edit
258 Vstupujem do chrámu tvojho JKS Edit
494 Všemohúci večný Bože JKS Edit
453 Vy, hrdinskí Krista mučeníci JKS Edit
406 Vykvitla ruža JKS Edit
475 Vysloboď od smrti večnej mňa, ó, Pane JKS Edit
489 Vyslyš, ó, Pane náš JKS Edit
234 Vzdajme chválu, česť i slávu JKS Edit
294 Z hlbín srdca skrúšeného JKS Edit
286 Z neba na zem zostupujte JKS Edit
108 Z neba prišiel k nám JKS Edit
287 Z neba stúpte, anjeli JKS Edit
97 Z Panny Pán Ježiš je narodený JKS Edit
289 Z trónu slávy zostupuj JKS Edit
459 Za česť Božiu rozhorlení JKS Edit
259 Začína sa konať pravá obeť JKS Edit
483 Zachovať nás v každej dobe JKS Edit
210 Základ Cirkvi je na skale JKS Edit
416 Zaleť piesňou každá duša JKS Edit
99 Zaspievajme si veselo JKS Edit
297 Zavítaj z nebies výsosti JKS Edit
388 Zaznite piesňou, údolia JKS Edit
477 Zbav nás večnej smrti, Pane JKS Edit
299 Zdrav buď, Kriste najmocnejší JKS Edit
393 Zdrav' buď, zdrav' buď JKS Edit
311 Zdravas, Kráľovná nebeská JKS Edit
314 Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva JKS Edit
31 Zdravas, Mária JKS Edit
33 Zdravas, Mária, krásna JKS Edit
387 Zdravas, ó, slávna Panna JKS Edit
392 Zdravas, Ruža nebeská JKS Edit
391 Zdravas, zdravas, ó, Mária JKS Edit
32 Zdravas, zdravas, ó, Mária JKS Edit
389 Zdravas', Hviezda morská JKS Edit
30 Zdravas', krásna Pani anjelská JKS Edit
390 Zdravas', Mária, milosti plná JKS Edit
450 Zhliadni na nás z výšky skvelej JKS Edit
254 Zmiluj sa, Bože JKS Edit
235 Znej, pieseň, srdcom lásky JKS Edit
447 Zvelebujme hlasom spevným Otca svojho Františka JKS Edit
98 Zvestujem vám radosť JKS Edit
211 Žiaľ v radosť sa už premenil JKS Edit
319 Živý Chlebe, s anjelmi JKS Edit